TEISINIAI KLAUSIMAI IR AUTIZMAS

TEISĖS AKTAI

Įstatymai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Švietimo įstatymo nr. i-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213, Vilnius

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)

 

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba (Special education)

 

DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS, SPECIALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ / CENTRŲ IR VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRŲ VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO 2015-2017 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO, 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1325, Vilnius

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/isak-487 ,,Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybinės gestų kalbos vartojimo programos patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014-12-08-V-1190.docx

2014-12-08-V-1190 (1).docx

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Socialinė pedagoginė pagalba ir vaikų socializacija

 

Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų aprašo pakeitimas

Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo